Aktualności

Biuro podatkowe In Plus - Inwentaryzacja na KPIR

29 GRU 2022

Inwentaryzacja na KPIR

Na zakończenie roku podatkowego, tj. na dzień 31 grudnia, stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobligowani do sporządzania spisu z natury.

Mówiąc obrazowo: prawidłowy spis z natury polega na tym, że "chodzimy" po zakładzie i spisujemy wszystkie towary, materiały, półprodukty, wyroby gotowe - "leżące na półkach" tj. posiadamy je fizycznie.

Podatnicy podatku VAT - dokonują spisu z natury w wartościach netto zakupu, natomiast “nievatowcy" dokonują spisu z natury w wartościach brutto zakupu.

W § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określone zostały elementy jakie spis z natury powinien zawierać oraz informacje, że spis powinien być wykonany w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Remanentem tym obejmuje się następujące składniki majątku:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki,
 • odpady,
 • niewyprzedane wartości dewizowe w kantorach. 

Warto podkreślić, że spisane powinny zostać także te towary, materiały (będące własnością podatnika), które znajdują się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, jak również towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika (na odrębnym arkuszu spisowym).

Firmy budowlane dokonują wyceny robót budowlanych niesprzedanych do końca 2022 r. (a rozpoczętych w minionych okresach) w wartości kosztu wytworzenia (materiały bezpośrednie + usługi podwykonawcze + pozostałe koszty związane z budową) - zużytych do wytworzenia robót. Nie może to jednak być wartość niższa niż wartość MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH zużytych do produkcji niezakończonej.

Obowiązek sporządzenia remanentu na koniec roku mają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, nawet jeśli nie posiadają składników majątkowych ujmowanych w spisie z natury (wtedy na druku inwentaryzacyjnym należy wpisać, że remanent równy jest 0).

Informujemy również, że:

 • w okresie dokonywania spisu aż do jego zakończenia (np. spis trwa od 31.12.2022 od godz. 15:00 do 03.01.2023 do godz. 15:00) - nie wolno dokonywać sprzedaży, OBOWIĄZUJE ZASADA TZW. ZAMKNIĘTYCH DRZWI!
 • spisu możemy dokonać najpierw tylko ILOŚCIOWO (np. 4 szt. dżem truskawkowy Kotlin), ale WYCENA (tj. wpisanie cen zakupu) składników majątkowych ujętych w remanencie powinna być dokonana najpóźniej W TERMINIE 14 DNI OD ZAKOŃCZENIA SPISU.
 • remanent należy zakończyć klauzulą "Spis zakończono na pozycji nr .." oraz podpisami osób sporządzających spis i podpisem właściciela zakładu (za brak tego zapisu urząd skarbowy w trakcie kontroli inwentaryzacji może nałożyć podatnikowi mandat).
 • jeśli wartość inwentaryzowanych składników majątku wynosi "0" - prosimy również wypełnić druk inwentaryzacji - wypełniając wszystkie dane i wpisując treść: Remanent na dzień 31.12.2022 r. = 0, odpowiednio podpisując i stemplując druk.

Istotne jest, aby oryginał remanentu (już wyceniony) zachować w miejscu sprzedaży do ewentualnej kontroli skarbowej, a jego kopię dostarczyć po dokonaniu wyceny do biura celem księgowania. 

W zakładce Strefa klienta i w dokumentach do pobrania znajduje się gotowy do pobrania druk do inwentaryzacji.